Zajęcia logopedyczne mają na celu, przede wszystkim, wspieranie nauki karmienia (połykania, gryzienia itd…) oraz stymulację komunikacji.

Wychodząc z założenia, iż każde dziecko do osiągnięcia pełni swojego rozwoju, musi się porozumiewać, wykorzystując jego możliwości i uwzględniając ograniczenia, logopeda w konsultacji z psychologiem, wychowawcą i rodzicami, dobiera odpowiedni sposób komunikacji.

Dzieci mówiące, na zajęciach logopedycznych poszerzają zasób słownictwa, uczą się budować zdania, sprawniej wyrażać werbalnie swoje potrzeby, nazywać uczucia, a także – w miarę możliwości – wymawiać słowa z zachowaniem struktury wyrazu i prawidłowego brzmienia głosek.

Dzieciom, których mowa jest jeszcze mało rozwinięta – dla sprawniejszego wyrażania osobistych potrzeb – wprowadzana jest komunikacja wspomagająca. Te, z kolei, które z różnych powodów nie mogą mówić, uczone są alternatywnych metod komunikacji.

Dotychczas wykorzystywano Piktogramy, czyli czarno – białe, symboliczne rysunki, ale także realistyczne, kolorowe obrazki, gesty systemu Makaton oraz urządzenia typu GoTalk, BigMack, SmartNav, a także aplikację Mówik.

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim posługują się tablicami komunikacyjnymi, na których znajdują się przedmioty, takie jak kubek czy łyżeczka, symbolizujące potrzeby lub formę aktywności.

Zajęcia prowadzone są przez logopedę – oligofrenopedagoga. Sala do zajęć logopedycznych wyposażona jest w atrakcyjne pomoce. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach indywidualnych w wymiarze dwóch półgodzinnych spotkań tygodniowo (grupy edukacyjno – wychowawcze) lub jednego spotkania (grupy rewalidacyjno – wychowawcze).