Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla wszystkich dzieci, które wymagają wsparcia komunikacji, zarówno werbalnej, jak i przy użyciu komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla dzieci, które mają problemy ze spożywaniem różnorodnych pokarmów, zarówno gdy mówimy o karmieniu, jak i o samodzielnym jedzeniu, dla dzieci, które mają zaburzenia w obrębie funkcjonowania zmysłów, szczególnie słuchu, dla dzieci, które mają mniejsze kompetencje językowe, dla dzieci, których rozwój mowy jest dysharmonijny, dla dzieci, których wymowa nie jest normatywna, dla dzieci, które mają zaburzenia neurologiczne lub obniżoną sprawność narządów artykulacyjnych.

   W naszym Ośrodku wychodzimy z założenia, iż każde dziecko, by osiągnąć pełnię swojego rozwoju, musi komunikować się z najbliższymi. Jest to mowa werbalna, której rozwój należy wspierać, jako jednej z najbardziej skomplikowanych umiejętności człowieka. By komunikować się można korzystać z komunikacji wspomagającej, która pomaga w nawiązaniu relacji z otoczeniem i z wyrażaniem siebie w różnych sytuacjach lub z komunikacji alternatywnej, która umożliwia przekazywanie własnych potrzeb z użyciem odpowiednich programów, aplikacji lub książek do komunikacji.

    Wychowankowie, którzy potrzebują wsparcia w czasie spożywania posiłków i picia, otrzymują taką pomoc. Prowadzona jest nauka podstawowych funkcji pokarmowych, stymulacja traktu ustno-twarzowego, stymulacja masażami obszaru ustno-twarzowego.

     Wychodząc z założenia, iż każde dziecko, które komunikuje się werbalnie z otoczeniem wymaga wsparcia, by taka forma komunikacji się rozwijała, prowadzone są zajęcia między innymi Metodą Krakowską. W czasie zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości wychowanka.

W ramach terapii logopedycznej wykorzystywane są metody:

 • gry i zabawy edukacyjne rozwijające funkcje poznawcze, funkcje lewopółkulowe i prawopółkulowe
 • gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Program Aktywności Knillów
 • Strategiczna Metoda Usprawniania Fonemów
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 • Metoda Moralesa
 • System Komunikacji Makaton
 • Terapia i korekcja wad wymowy
 • Stymulacja bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Masaże logopedyczne
 • Integracja sensoryczna
 • Logorytmika
 • Terapia ręki
 • Metoda Krakowska
 • Karmienie terapeutyczne
 • Komunikacja Alternatywna i Wspomagająca
 • Zastosowanie urządzeń i programów multimedialnych w terapii

Terapia logopedyczna ma na celu:

 • korektę wad wymowy
 • stymulacja umiejętności semantycznych i syntaktycznych
 • naukę poprawnego i samodzielnego spożywania posiłków
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
 • usprawnienie mechanizmów lewopółkulowych
 • poprawę sprawności narządów artykulacyjnych
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej

 

     Dzieci na zajęciach logopedycznych poszerzają zasób słownictwa, uczą się budować zdania, sprawniej wyrażać werbalnie swoje potrzeby, nazywać uczucia, emocje, a także – w miarę możliwości – wymawiać słowa z zachowaniem struktury wyrazu prawidłowego brzmienia głosek. By usprawnić terapię przeprowadzona zostaje diagnoza. W jej czasie wykorzystywany jest wywiad  z rodzice i opiekunem oraz dostępne testy i autorskie arkusze diagnostyczne. Autorskie arkusze diagnostyczne powstają na podstawie obserwacji funkcji pokarmowych, komunikacyjnych i artykulacyjnych. Przesiewowe testy artykulacyjne oraz standaryzowany test  KOLD, Profil osiągnięć Kielina, to tylko niektóre ze stosowanych metod diagnozy. Na jej podstawie wybierane są obszary to stymulacji i pracy.

Zajęcia prowadzone są przez neurologopedę, oligofrenopedagoga.  Sala do zajęć logopedycznych wyposażona jest w atrakcyjne pomoce, mające wspomagać rozwój komunikacji i mowy naszych Wychowanków.