Rehabilitacja ruchowa w naszym Ośrodku przeznaczona jest dla Wychowanków z zaburzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, które mogą odpowiadać za objawy takie jak:

 • zaburzenia czucia
 • zaburzenia napięcia mięśniowego (spastyczność lub wiotkość mięśniowa)
 • ruchy mimowolne(takie jak np. drżenia czy pląsawica)
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zaburzenia równowagi
 • niedowłady i porażenia
 • dolegliwości ze strony narządów zmysłów (np. zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu czy utrata odczuwania smaku),
 • trudności z koncentracją uwagi
 • trudności z przemieszczaniem się
 • wady postawy w obrębie stawów kręgosłupa (skolioza, pogłębienie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa lub ich spłaszczenie)czy kończyn dolnych,
 • wady klatki piersiowej
 • przykurcze mięśniowe i stawowe
 • ograniczenia ruchomości

Wychowankowie uczestniczący w zajęciach z rehabilitantem mają przeprowadzoną diagnozę, która umożliwia indywidualne podejście do dziecka i rozeznanie swoistych potrzeb i możliwości wychowanka.

Stosowane metody diagnostyczne to autorskie arkusze diagnostyczne opracowane w oparciu o:

 • Skalę GMFM (Gross Motor Function Measure)
 • Skalę Umiejętności Społecznych wg Gunzburga
 • Profil Psychoedukacyjny PEP- R E. Schoplera
 • Profil Osiągnięć Ucznia wg J. Kielina
 • Obserwacje własne, rodziców/opiekunów i zespołu terapeutycznego.

W czasie zajęć indywidualnych rehabilitanci stosują różne metody terapii, wśród nich:

 • Integracja Sensoryczna,
 • MRR W. Scherborne
 • INPP
 • Terapia ręki
 • Elementy metod neurorozwojowych jak: NDT Bobath, Metoda Vojty, PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation)
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej
 • Elementy Terapii Taktylnej
 • Ćwiczenia bierne i czynno- bierne
 • Ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia w odciążeniu
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Stretching
 • Taping rehabilitacyjny
 • Masaż ręczny

Fizjoterapeuci prowadzą również zabiegi fizykalne takie jak: hydromasaż i naświetlanie lampą sollux.

W pracy z podopiecznymi Ośrodka rehabilitanci postawili sobie główne cele terapii:

– przywracanie i utrzymanie w miarę możliwości zaburzonych funkcji,

– korygowanie istniejących zaburzeń psychofizycznych

-pobudzenie oraz poprawa czynnościowa układu nerwowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego

– przystosowanie do jak największej samodzielności i wdrażanie do życia społecznego

– poprawa jakości życia

– osiągnięcie w miarę możliwości dziecka długofalowego, prawidłowego rozwoju fizjologicznego

– zminimalizowanie objawów niepełnosprawności w przyszłości

Zajęcia z rehabilitantem prowadzone są w specjalnie przygotowanej i wyposażonej w profesjonalny sprzęt sali rehabilitacyjnej. Są to indywidualne zajęcia, w czasie których dobierane są zadania i aktywności na miarę potrzeb i możliwości każdego Wychowanka.