Działania psychologa w NORW Caritas w Wysokiej obejmują diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną oraz wsparcie psychologiczne w grupach, a także współpracę z wychowawcami i innymi terapeutami w NORW oraz ścisłą współpracę z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych.

Już od pierwszych dni spędzonych w Ośrodku, rozpoczyna się proces diagnozy psychologicznej wychowanka. Jednym z niezbędnych kroków diagnostycznych jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicami i opiekunami dotyczącego ogólnego rozwoju i funkcjonowania dziecka w rodzinie. W kolejnych etapach określany jest poziom funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego wychowanka.

Wykorzystywane metody diagnostyczne to:

 • wywiad i obserwacja psychologiczna,
 • testy i kwestionariusze psychometryczne, m. in. (Profil Psychoedukacyjny PEP-r, Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia).

Uzyskane wyniki są integralną częścią całościowej diagnozy funkcjonalnej wychowanka, która konstruowana jest wraz z innymi specjalistami pracującymi z osobą z niepełnosprawnością (logopedą, wychowawcą, rehabilitantem). Na tej podstawie konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny wychowanka, który określa cele, jakie będą realizowane podczas terapii indywidualnej z psychologiem.

W ramach terapii indywidualnej prowadzone są zajęcia, mające na celu:

 • optymalizację funkcjonowania poznawczego
 • usprawnianie funkcjonowania zmysłów
 • poprawę funkcjonowania emocjonalno-społecznego wychowanka
 • stymulacja właściwych zachowań społecznych
 • usprawnianie umiejętności komunikacyjnych

Zajęcia odbywają się w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa, a ich forma oraz stosowane metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. Oferowane formy terapii to zajęcia indywidualne, grupowe oraz obserwacje i wsparcie psychologa w czasie zajęć grupowych.

W ramach terapii wykorzystywane są metody:

 • ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych wg. Schooplera
 • gry i zabawy edukacyjne rozwijające funkcje poznawcze
 • gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne oraz emocjonalne
 • gry multimedialne rozwijające funkcje poznawcze oraz społeczne
 • ćwiczenia rozwijające wiedzę o emocjach, empatię,
 • trening autogenny Schulza dla dzieci
 • psychoedukacja, rozmowy kierowane
 • relaksacja oraz stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczenia Świata
 • muzykoterapia, biblioterapia
 • Program Aktywności Knillów

W ramach współpracy z rodzinami osób z niepełnosprawnością organizowane są cykliczne spotkania grupy wsparcia dla rodziców. Tematami spotkań są trudności wychowawcze związane z niepełnosprawnością dziecka, podniesienie samoświadomości i kompetencji społecznych rodziców. Prowadzone rozmowy są również doskonałą okazją do dzielenia się swoimi trudnościami z innymi rodzicami oraz do budowania akceptacji niepełnosprawności dziecka. Ponadto psycholog udziela potrzebnego wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych.