Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne  prowadzone są  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm, niedosłuch, niedowidzenie, afazja), którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz IPET (indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny).

W programie zajęć między innymi:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne  /trening umiejętności społecznych/
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się /logorytmika/
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Wychowanie fizyczne

W czasie zajęć grupowych wychowawca pracuje z wychowankami następującymi metodami:

 • Metoda M. i Ch. Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Stymulacja i poznanie polisensoryczne
 • Metoda praktycznego działania
 • Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
 • Metoda pracy twórczej
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Pedagogika zabawy
 • Arteterapia
 • Zajęcia integrujące grupę
 • Metoda Krakowska
 • Muzykoterapia
 • Metoda Dobrego Startu
 • Integracja Sensoryczna
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Logorytmika
 • Zajęcia w ogródku sensorycznym

Każdy wychowanek  objęty jest pomocą:

rewalidacyjną

–  psychologiczno-pedagogiczną

 W  zależności od potrzeb  wychowanek uczestniczy w   zajęciach z  logopedą, psychologiem, rehabilitantem, tyflopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, kynoterapeutą, surdopedagogiem, terapeutą ASD.

Celem naszych wszystkich oddziaływań jest umożliwienie i wsparcie wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku na miarę jego możliwości.  Każdy wychowanek ma stworzony własny Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, w którym zawarte są indywidualne cele terapeutyczne. Właściwie dobrana terapia zwiększa szansę na korygowanie niedostatków rozwojowych    i stymulacje wszystkich sfer rozwojowych dziecka. Uczestniczenie w zajęciach grupowych kształtuje kompetencje społeczne i umiejętności współdziałania z rówieśnikami. Wychowawcy stwarzają możliwości do poznania świata, zarówno tego, który jest najbliżej nas, jak i tego,  który jest daleko. Wychowankowie doskonalą i nabywają umiejętności komunikacyjne, zarówno komunikacji werbalnej, jak i komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz umiejętności szkolne. Podopieczni poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach mogą odkryć swoje zainteresowania i własne mocne strony, wejść w interakcje z rówieśnikami i budować poczucie własnej wartości poprzez możliwość samorealizacji i wyrażania siebie.

Grupa I Edukacyjno-Wychowawcza

Grupa II Edukacyjno-Wychowawcza

Grupa III Edukacyjno-Wychowawcza

Grupa IV Edukacyjno-Wychowawcza