Zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wychowankowie, którzy należą do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych,  uczestniczą w zajęciach grupowych prowadzonych przez  wychowawcę oligofrenopedaga. W zespole jest maksymalnie 4 osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami tych zajęć mogą być dzieci i młodzież od 3 do 25 roku  życia.

Terapia odbywa się w oparciu o IPZ (indywidualny program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych).

Każdy wychowanek objęty jest terapią w zależności od potrzeb m.in. logopedyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, dogoterapią,

W czasie zajęć wykorzystywane są różne metody terapeutyczne:

 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata – Terapia Snoezelen
 • Metoda stymulacji polisensorycznej – Poranny krąg
 • Program Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Komunikacja alternatywna
 • Zajęcia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych
 • Zajęcia muzyczno- rytmiczne
 • Zajęcia stymulujące zmysły
 • Zajęcia w ogródku sensorycznym
 • Dogoterapia
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego

Wychowawcy i opiekunowie towarzyszą wychowankom z zespołów rewalidacyjnych w każdej codziennej czynności. Wspierają rozwój motoryczny, umiejętności komunikacyjne i rozwój poznawczy. Wspólnie spędzają czas w czasie terapii, w czasie czynności samoobsługowych i w czasie odpoczynku.

Nauczyciele – oligofrenopedagodzy, specjaliści wspierają swoich podopiecznych, ściśle współpracując z rodzicami i opiekunami wychowanków.

Grupa I Rewalidacyjno-Wychowawcza

Grupa II Rewalidacyjno-Wychowawcza

Grupa III Rewalidacyjno-Wychowawcza

Grupa IV Rewalidacyjno-Wychowawcza