Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej jest placówką oświatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3-25 r. ż. Organem prowadzącym jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Nasi wychowankowie mają możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki. Placówka prowadzi również zajęcia specjalistyczne dla dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w wieku od urodzenia do osiągnięcia obowiązku szkolnego.
Głównym celem codziennej pracy jest umożliwienie wychowankom osiągnięcia jak najlepszego wszechstronnego rozwoju, maksymalnej samodzielności na miarę ich możliwości oraz przygotowanie do lepszego funkcjonowania w życiu społecznym.

Placówka funkcjonuje codziennie w godzinach od godz. 7.00 do 15.00 z wyjątkiem sobót i niedziel , dni ustawowo wolnych i dni wolnych ustalonych przez dyrektora.

Wszyscy wychowankowie na zajęcia codziennie dowożeni są busami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Na trasie nad bezpieczeństwem podczas dowozu czuwa opiekun.

Na terapie prowadzone w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dowożą rodzice.