Dziecko z niepełnosprawnością napotyka różnych trudności w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności. Specjalne Potrzeby Edukacyjne, jakich wymaga ów uczeń dotykają różnych sfer jego funkcjonowania, dlatego też, by wspierać dziecko z niepełnosprawnością w osiąganiu funkcjonowania na optymalnym poziomie konieczne są wielowymiarowe oddziaływania. Dlatego też w NORW Caritas w Wysokiej dokładamy wszelkich starań, by praca z dzieckiem była spójna i interdyscyplinarna, tak by nasz uczeń lub wychowanek otrzymał taką pomoc, jakiej potrzebuje. W celu zapewnienia mu dogodnych warunków do rozwoju staramy się, aby współpraca specjalistów była jak najlepsza. Nasze idee są zgodne z najnowszymi rozporządzeniami MEN, zgodnie z którymi placówka jest zobowiązana do zwoływania zespołu terapeutycznego i konstruowania IPET.

Czym jest zespół terapeutyczny?

Zespół terapeutyczny jest to spotkanie wszystkich specjalistów pracujących w Ośrodku z uczniem, bądź wychowankiem. W skład zespołu wchodzą:

  • psycholog
  • logopeda
  • rehabilitant
  • wychowawca (oligofrenopedagog)

Na spotkanie zapraszani są również rodzice, gdyż to oni dostarczają istotnych informacji na temat funkcjonowania dziecka, oraz rozjaśniają wiele wątpliwości specjalistów.

Personalny skład zespołu terapeutycznego ustalany jest na pierwszej Radzie Pedagogicznej we wrześniu każdego roku.
Dla każdego dziecka odbywają się co najmniej 3 zespoły terapeutyczne:

  • I na początku roku szkolnego do 20 września, na którym aktualizowana jest Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczna oraz Indywidualny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny dla każdego ucznia/wychowanka
  • II w styczniu, w celu ewaluacji aktualizowanego we wrześniu IPET-u oraz wprowadzenia potrzebnych zmian celów realizowanych przez kolejne miesiące pracy z uczniem/wychowankiem
  • III na przełomie maja/czerwca w celu ewaluacji końcoworocznej IPET-u oraz określenia propozycji celów na kolejny rok szkolny pracy z uczniem/wychowankiem
    Dla uczniów/wychowanków, którzy rozpoczęli swoją edukację w Ośrodku w danym roku szkolnym spotkanie zespołu terapeutycznego oraz konstrukcja IPET jest poprzedzona 3-miesięczną obserwacją i diagnozą ucznia/wychowanka, dopiero po tym czasie zwoływany jest zespół terapeutyczny i przedstawiana Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz omawiane są cele pracy z uczniem/wychowankiem.

Zespół terapeutyczny może być również zwołany częściej, w razie potrzeby.