Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej jest placówką dziennego pobytu dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Jest miejscem, w którym czas płynie wolniej, a drugi człowiek posiada niezaprzeczalną wartość. Miejscem magicznym i wyjątkowym:

 • dla dzieci, które w atmosferze pełnej akceptacji i szacunku, czerpią radość z możliwości rozwijania się i uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym,
 • dla rodziców, którzy mogą uzyskać wsparcie w codziennej walce o jakość życia nie tylko swojego dziecka, ale i całej rodziny,
 • dla pracowników, spełniających swoje ambicje zawodowe i osobiste,
 • dla społeczności lokalnej – ośrodkiem kształtującym postawy wobec niepełnosprawności, wartości człowieczeństwa, inspirującym do refleksji nad sensem życia.

Nasi pracownicy, z zaangażowaniem i ze świadomością pełnionej misji, starają się każdego dnia wywoływać uśmiech na twarzy swoich niepełnosprawnych wychowanków – poprzez intensywną pracę terapeutyczną, rozwijanie ich potencjału, realizację potrzeb i wspieranie w pokonywaniu ograniczeń. 

   Dążenia wychowawcze pracowników NORW Caritas w Wysokiej prowadzą do kształtowania pożądanych postaw, składających się na charakterystykę absolwenta. Osoba, która zrealizowała obowiązek szkolny w naszej placówce, cechuje się:

 • maksymalnym poziomem samodzielności na miarę indywidualnych możliwości,
 • aktywnością w zarządzaniu swoim potencjałem,
 • poczuciem bezpieczeństwa w związku ze zdolnością do zaspokajania/komunikowania podstawowych potrzeb,
 • poczuciem przynależności do wspólnoty społecznej – integracją ze środowiskiem lokalnym,
 • zdolnością do samostanowienia w dostępnym zakresie,
 • rozwiniętym poczuciem sprawstwa,
 • empatią i wrażliwością na potrzeby innych osób,
 • chęcią udzielania pomocy osobom potrzebującym,
 • zdolnością do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • poczuciem własnej wartości i adekwatną samooceną.