Wysoka, 20.11.2020 r.

Oświadczenie

 

W związku z ograniczeniem prowadzonych zajęć w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej, dobrowolnie deklaruję/nie deklaruje*, chęć uczestnictwa mojego dziecka …………………………………………………… w zajęciach edukacyjno-wychowawczych grupowych i rewalidacyjnych od dnia 23.11.2020 roku do 29.11.2020 roku.

Mając świadomość zagrożeń wynikających z pandemii, potwierdzam, że zapoznałem(am) się z Zarządzeniem dyrektora dotyczącym szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym na czas trwania pandemii COVID-19, zobowiązuję się przestrzegania wszystkich zaleceń.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka, a także na wszystkie konsekwencje zapisane w regulaminie Ośrodka związane z pomiaru temperatury.

 

……………………………………………………………………

(podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

Oświadczenie-wersja pdf

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić