Informujemy, że z dniem 15.02.2024 weszły w życie „Standardy Ochrony Małoletnich”.
Dobro osób Małoletnich jest naczelną wartością, którą kieruje się Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej. Opieka, edukacja oraz wychowanie realizowane są w Ośrodku z należnym Podopiecznym szacunkiem oraz poszanowaniem ich godności.
„Standardy ochrony małoletnich” to dokument stanowiący zbiór zasad i procedur postępowania w placówce, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, wychowanka). Określają organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.
W Strefie Rodzica zamieszczona została Pełna treść „Standardów Ochrony Małoletnich” obowiązujących w NORW Caritas w Wysokiej.

Zarządzenie oraz „Standardy Ochrony Małoletnich” w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej

Prosimy Rodziców oraz Opiekunów prawnych o zapoznanie się z treścią wymienionych wyżej dokumentów.