20 lutego odbyło się śródroczne spotkanie z rodzicami, tzw. wywiadówka. Pani Jolanta Szpunar omówiła zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.