W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 czasowo zawiesza się wszystkie zajęcia prowadzone przez Ośrodek. Wszyscy pracownicy pozostają w gotowości do pracy. W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wychowawcy i specjaliści uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne wychowanków, dostosowują sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości wychowanków, w tym wynikające z podstawy programowej oraz z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz zajęć w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Wychowawcy i specjaliści na bieżąco przygotowują dla rodziców informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Caritas w Wysokiej nr 7a/P/2020 dotyczącego organizacji kształcenia na odległość w Ośrodku.

Informacje umieszczone w zakładce „Strefa Rodzica” – kliknij tu

Zapraszamy rodziców naszych wychowanków oraz rodziców dzieci korzystających z WWR do wykorzystywania tych materiałów, a także do stałego kontaktu z wychowawcami i specjalistami.

W sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

17-225-80-55  604-455-042